NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Miesięczne wydatki na odbitki kserograficzne (dane w zł) ogółu studentów SGH mają rozkład minimalna-model1-150 . Badanie 5 losowo wybranych studentów ze względu na wydatki na odbitki dostarczyło następujących danych: 10; 12; 8; 15; 10. Ilu co najmniej studentów należy wylosować do próby, aby przy poziomie ufności 0,95 oszacować średnie wydatki ogółu studentów, otrzymując przedział o długości nieprzekraczającej 4 zł?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu co najmniej studentów należy wylosować do próby, aby przy poziomie ufności 0,95 oszacować średnie wydatki ogółu studentów, otrzymując przedział o długości nieprzekraczającej 4 zł?

Na początku może się wydawać, że zadanie dotyczy estymacji przedziałowej, ponieważ pojawia się zwrot: otrzymując przedział o długości ... . Niemniej jednak przewagę nad tym wyrażeniem zawsze ma: ilu co najmniej studentów należy wylosować do próby .... , czyli szukamy minimalnej liczebności próby. Nie ma również ani słowa o maksymalnym błędzie szacunku, ale jest on ukryty w zadaniu pod innym szyldem. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ zagadnienie minimalnej liczebności próby ściśle wiąże się z estymacją przedziałową. Pojawia się również wyrażenie poziom ufności .. Biorąc to pod uwagę mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Miesięczne wydatki na odbitki kserograficzne (dane w zł) ogółu studentów SGH mają rozkład minimalna-model1-151 .

Symbol minimalna-model1-152 oznacza, że miesięczne wydatki na odbitki charakteryzują się rozkładem normalnym o nieznanej średniej minimalna-model1-153 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-154 . Zapis ten zawsze odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny).

Badanie 5 losowo wybranych studentów ze względu na wydatki na odbitki dostarczyło następujących danych: 10; 12; 8; 15; 10.

Dowiadujemy się , że wylosowano 5 osób - jest to liczebność próby, którą zapiszemy minimalna-model1-155 . Podano również wyniki z próby - liczby wypisane po przecinku tzw. dane indywidualne. Jeżeli takowe posiadamy, to zawsze w razie potrzeby można z nich obliczyć średnią minimalna-model1-156 , wariancję minimalna-model1-157 lub odchylenie standardowe minimalna-model1-158 . Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ może się okazać, że wcale nie będą nam potrzebne.

Ilu co najmniej studentów należy wylosować do próby, aby przy poziomie ufności 0,95 oszacować średnie wydatki ogółu studentów, otrzymując przedział o długości nieprzekraczającej 4 zł?

Szukamy liczebności próby (liczba studentów), którą oznaczamy literą minimalna-model1-159 . I tu pojawia się wątpliwość - przecież przed chwilą wypisaliśmy liczebność próby minimalna-model1-160 , więc po co szukać czegoś co już jest znane? Prawdopodobnie jest to próba wstępna (pilotażowa) lub też autor zadania chce nas sprowadzić na manowce :). Na razie oznaczmy tymczasowo liczebność naszej próby symbolem minimalna-model1-161 (próba pilotażowa). Wszystko się okaże na etapie wyboru wzoru.

Podano również poziom ufności, a więc minimalna-model1-162 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-163 .

Jak pamiętamy, w zadaniach dotyczących minimalnej liczebności próby ważnym elementem jest wartość maksymalnego błędu szacunku minimalna-model1-164 . Zamiast tego dowiadujemy się, że przedział ufności powinien mieć długość nieprzekraczającą 4 zł. Warto zapamiętać, że maksymalny błąd szacunku to połowa przedziału ufności. Jeśli informacja ta wydaje się być zbyt lakoniczna, odsyłam do szerszego wytłumaczenia http://matma-po-ludzku.pl/statystyka/wnioskowanie/estymacja/estymacja_sredniej/zadanie29.php . Otrzymujemy zatem minimalna-model1-165 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci
PRÓBA minimalna-model1-166 wybranych studentów
minimalna-model1-167 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model1-168 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-169
minimalna-model1-170 minimalna-model1-171 - próba pilotażowa minimalna-model1-172 - dane indywidualne (można obliczyć średnią minimalna-model1-173 , wariancję minimalna-model1-174 , odchylenie standardowe minimalna-model1-175 )

minimalna-model1-176

minimalna-model1-177 - współczynnik ufności, minimalna-model1-178

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-179 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-180 jest znana minimalna-model1-181 , zatem wybieramy model I . Jednak może się tu pojawić wątpliwość co do wybranej formuły, ponieważ dysponujemy liczebnością próby pilotażowej minimalna-model1-182 i wynikami z tejże próbki, które pozwalają na obliczenie minimalna-model1-183 . Próba pilotażowa wskazuje na model II, ale jeżeli minimalna-model1-184 jest znana, to wybiera się zawsze model I. Wynika to z faktu, że minimalna-model1-185 dotyczy populacji, a minimalna-model1-186 próby, która może istotnie różnić się od całej populacji. Podsumowując - dane dotyczące populacji mają większą wagę niż dane z prób, które wcale nie muszą być reprezentatywne. Tak więc to była podpucha ze strony autora.

minimalna-model1-187

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-188 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-189

minimalna-model1-190

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-191 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-192 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-193 sumujemy minimalna-model1-194 i minimalna-model1-195 czyli minimalna-model1-196 .

minimalna-model1-197

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-198 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-199

minimalna-model1-200

minimalna-model1-201

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-202 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-203 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 dla oszacowania średniego poziomu wydatków ogółu studentów, do próby należy wylosować 9 żaków.

Źródło: Helena Kassyk-Rokicka,Statystyka  - zbiór zadań,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 68