NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Zadanie 29

Precyzją oszacowania przedziałem ufności parametru rozkładu normalnego nazywamy:

 

a) różnicę między wartością parametru a średnią arytmetyczną

b) różnicę między liczebnością próby faktyczną a minimalną

c) różnicę między górną a dolną granicą przedziału ufności

d) przyjęty współczynnik ufności

e) połowę szerokości przedziału ufności

 

 

Precyzją oszacowania przedziałem ufności parametru lub inaczej bezwzględnym (maksymalnym) błędem szacunku nazywamy połowę szerokości przedziału ufności, a więc odpowiedź E. Oznaczamy ją literką (chociaż zależy to od preferencji prowadzącego).

Mimo, że znamy odpowiedź z teorii estymacji, to przybliżę skąd wzięła się definicja.

 

Przyjrzyjmy się wszystkim wzorom na przedział ufności dla wartości średniej , niezależnie od tego, czy znamy i liczebności próby . Mamy do wyboru trzy modele, w tym dwa wzory do drugiego modelu.

grafika21

Przypominam, że precyzję oszacowania przedziałem ufności można określić jako wartość dodawaną/odejmowaną od średniej i dotyczy to każdego wzoru bez wyjątku. Tak więc:

 

- dla modelu I: ,

 

- dla modelu II:

gdy dane jest ,

lub

gdy dane jest ,

 

- dla modelu III:

 

Jak widać wszystkie te wzory można sprowadzić do postaci , gdzie jest dolną końcówką (początkiem) przedziału ufności, a jest górną końcówką (końcem) przedziału ufności. Wyliczmy długość przedziału.

Na początek przypomnienie na zwykłych liczbach.  Weźmy przykładowo przedział i naszkicujmy go na osi.

grafika33

Aby obliczyć długość przedziału należy od końcówki odjąć jego początek, a więc .

 

Teraz na symbolach ze wzoru:

grafika22

A więc długość przedziału ufności wynosi: . Opuszczając nawiasy otrzymujemy . Interesuje nas wzór na precyzję szacunku , w związku z tym należy podzielić długość przedziału na dwa. Jak widać to połowa przedziału ufności.