NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W wylosowanej próbie 200 studentów studiów zaocznych stwierdzono, że 10% spośród nich liczy mniej niż 20 lat. Jak liczną próbę należy pobrać, aby z prawdopodobieństwem 0,95 i przy dopuszczalnym błędzie szacunku 1% oszacować odsetek studentów, którzy nie przekroczyli 20 roku życia, wśród ogółu studentów?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczną próbę należy pobrać, aby z prawdopodobieństwem 0,95 i przy dopuszczalnym błędzie szacunku 1% oszacować odsetek studentów, którzy nie przekroczyli 20 roku życia, wśród ogółu studentów?

Występują tu zwroty: jak liczną próbę należy pobrać ... , przy dopuszczalnym błędzie szacunku ... . Pojawia się również słowo prawdopodobieństwo czyli współczynnik ufności. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W wylosowanej próbie 200 studentów studiów zaocznych stwierdzono, że 10% spośród nich liczy mniej niż 20 lat.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej studentów tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model4-593 . Ponadto dowiadujemy się, że 10% wylosowanych studentów liczy mniej niż 20 lat. Jest to procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-594 .

Jak liczną próbę należy pobrać, aby z prawdopodobieństwem 0,95 i przy dopuszczalnym błędzie szacunku 1% oszacować odsetek studentów, którzy nie przekroczyli 20 roku życia, wśród ogółu studentów?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-595 . Prawdopodobieństwo czyli inaczej współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-596 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-597 . Dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-598 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci studiów zaocznych
PRÓBA minimalna-model4-599 wybranych studentów
minimalna-model4-600

minimalna-model4-601

minimalna-model4-602 - współczynnik ufności, minimalna-model4-603

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-604 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-605 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-606 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-607 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-608

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-609 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-610 .

minimalna-model4-611

minimalna-model4-612

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-613 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-614 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-615 sumujemy minimalna-model4-616 i minimalna-model4-617 czyli minimalna-model4-618 .

minimalna-model4-619

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-620 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-621

minimalna-model4-622

minimalna-model4-623

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-624 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-625 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek studentów, którzy nie przekroczyli 20 roku życia wśród ogółu studentów, z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 3458 osób.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka,Wydaw. Naukowe PWN, str. 215