NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 500 studentów stwierdzono, że 100 spośród nich nie ma kłopotów finansowych. Ilu studentów należałoby wylosować do próby w celu oszacowania odsetka studentów mających kłopoty finansowe, aby przy niezmienionej wiarygodności oszacowania zwiększyć dwukrotnie jego dokładność? Przyjmij poziom ufności 0,95.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu studentów należałoby wylosować do próby w celu oszacowania odsetka studentów mających kłopoty finansowe, aby przy niezmienionej wiarygodności oszacowania zwiększyć dwukrotnie jego dokładność?

Występuje tu zwrot: ilu studentów należałoby wylosować do próby ... . Co prawda nie pojawia się bezpośrednio wyrażenie maksymalny dopuszczalny błąd szacunku, ale można odnaleźć stwierdzenie bezpośrednio wskazujące na ten parametr: przy niezmienionej wiarygodności oszacowania zwiększyć dwukrotnie jego dokładność ... . W kolejnym zdaniu pojawia się również wyrażenie poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 500 studentów stwierdzono, że 100 spośród nich nie ma kłopotów finansowych.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej studentów tzw. pilotażowej, której liczebność oznaczamy minimalna-model4-405 . Ponadto dowiadujemy się, że 100 studentów z 500 wylosowanych nie ma kłopotów finansowych, ale uwaga, w następnym zdaniu jest mowa o studentach mających kłopoty finansowe, a więc to oni stanowią ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem minimalna-model4-406 . Dzięki tym danym możemy obliczyć procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej minimalna-model4-407 .

Ilu studentów należałoby wylosować do próby w celu oszacowania odsetka studentów mających kłopoty finansowe, aby przy niezmienionej wiarygodności oszacowania zwiększyć dwukrotnie jego dokładność?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-408 . Dokładność oszacowania, a więc maksymalny błąd szacunku minimalna-model4-409 nie jest jeszcze konkretną liczbą. Wiemy na razie tylko, że ma być on dwa razy lepszy od precyzji w próbie 500-elementowej, bo tylko taką mamy do porównania. Wrócimy do tego problemu w dalszych obliczeniach.

Przyjmij poziom ufności 0,95.

Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-410 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-411 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci
PRÓBA minimalna-model4-412 wybranych studentów
minimalna-model4-413

minimalna-model4-414 (dwa razy lepsze minimalna-model4-415 niż w przypadku próby 500-elementowej)

minimalna-model4-416 - współczynnik ufności, minimalna-model4-417

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-418 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-419 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-420 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian mogliśmy obliczyć spodziewany wskaźnik struktury minimalna-model4-421 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-422

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-423 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-424 .

minimalna-model4-425

minimalna-model4-426

I tu pojawia się problem, ponieważ w zadaniu nie ma konkretnej wartości minimalna-model4-427 , czyli maksymalnego błędu szacunku. Jednak mamy w treści zadania informację, że błąd ten ma być dwa razy lepszy od precyzji w próbie 500-elementowej. Ale jaki jest wzór na błąd w próbie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie chwilowo wrócimy do estymacji przedziałowej i wybierzemy model, który pasuje do naszych danych (wzory na minimalną liczebność próby zostały wyprowadzone właśnie z modeli estymacji przedziałowej). Przypominam, że czwarty model dotyczący minimalnej liczebności próby jest ściśle związany z szacowaniem wskaźnika struktury w populacji. Wobec tego bierzemy pod uwagę modele estymacji wskaźnika struktury . Dla wskaźnika struktury mamy dwie formuły. W danych wypisano m w związku z tym wybieramy pierwszy wzór. Oczywiście można użyć drugiego wzoru, bo są one równoważne, ale na początku należy wyliczyć wskaźnik struktury z próby minimalna-model4-428 , gdzie jak pamiętamy w minimalnej liczebności próby (tylko!) oznaczamy go symbolem minimalna-model4-429 .

minimalna-model4-430

No dobrze, wzór wybrany, ale nadal nie ma śladu minimalna-model4-431 . Przypominam, że we wzorze na dany model wartość minimalna-model4-432 to wielkość odjęta i dodana od minimalna-model4-433 :

minimalna-model4-434

czyli minimalna-model4-435

Wracamy do danych i uzupełniamy wzór:

minimalna-model4-436

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-437 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-438 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-439 sumujemy minimalna-model4-440 i minimalna-model4-441 czyli minimalna-model4-442 .

minimalna-model4-443

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model4-444 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-445

Właśnie obliczyliśmy błąd szacunku minimalna-model4-446 dla próby 500-elementowej, ale w tym zadaniu interesuje nas dwa razy lepsze minimalna-model4-447 niż w przypadku próby 500-elementowej. W tym momencie należy pomyśleć logicznie i absolutnie nie będziemy mnożyć przez 2! Precyzja oszacowania jest lepsza wtedy, gdy błąd szacunku jest niższy, a więc w naszym przypadku musimy dzielić na 2 wartość minimalna-model4-448 . Zatem żądany błąd szacunku do określenia minimalnej liczebności próby minimalna-model4-449 .

Teraz możemy wrócić do obliczeń na minimalną liczebność próby i otrzymujemy:

minimalna-model4-450

minimalna-model4-451

minimalna-model4-452

minimalna-model4-453

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-454 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-455 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby przy niezmienionej wiarygodności oszacowania zwiększyć dwukrotnie jego dokładność ufnością 0,95 należy wylosować do próby 1983 studentów.