NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Firma CCCC zamierza ustalić frakcję klientów będących potencjalnymi nabywcami jej produktów. Szacuje się, że odsetek klientów chcących nabyć produkty tej firmy wynosi 75%. Ilu - co najmniej - klientów powinno znaleźć się w próbie losowej przy maksymalnym błędzie szacunku 10% i współczynniku ufności 0,95?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu - co najmniej - klientów powinno znaleźć się w próbie losowej przy maksymalnym błędzie szacunku 10% i współczynniku ufności 0,95?

Występują tu zwroty: ilu - co najmniej - klientów powinno znaleźć się w próbie losowej ... , przy maksymalnym błędzie szacunku ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Firma CCCC zamierza ustalić frakcję klientów będących potencjalnymi nabywcami jej produktów.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych, więc je pomijamy.

Szacuje się, że odsetek klientów chcących nabyć produkty tej firmy wynosi 75%.

75% klientów chce nabyć produkty firmy. Jest to odsetek (podany w procentach), a więc przypuszczalny wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-268 .

Ilu - co najmniej - klientów powinno znaleźć się w próbie losowej przy maksymalnym błędzie szacunku 10% i współczynniku ufności 0,95?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-269 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-270 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-271 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-272 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA klienci
PRÓBA minimalna-model4-273 wybranych klientów
minimalna-model4-274
minimalna-model4-275

minimalna-model4-276

minimalna-model4-277 - współczynnik ufności, minimalna-model4-278

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-279 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-280 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-281 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-282 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-283

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-284 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-285 .

minimalna-model4-286

minimalna-model4-287

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-288 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-289 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-290 sumujemy minimalna-model4-291 i minimalna-model4-292 czyli minimalna-model4-293 .

minimalna-model4-294

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-295 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-296

minimalna-model4-297

minimalna-model4-298

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-299 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-300 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować frakcję klientów będących potencjalnymi nabywcami produktów firmy CCCC z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 73 osoby.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne,Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 120