NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ilu pracowników firmy należałoby wylosować niezależnie do próby, aby - przy współczynniku ufności 0,90 - oszacować procent pracowników, którzy trzykrotnie awansowali na wyższe stanowiska w pracy, z błędem dopuszczalnym 2%? Oczekiwany rząd wielkości szacowanego odsetka wynosi 15%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu pracowników firmy należałoby wylosować niezależnie do próby, aby - przy współczynniku ufności 0,90 - oszacować procent pracowników, którzy trzykrotnie awansowali na wyższe stanowiska w pracy, z błędem dopuszczalnym 2%?

Występują tu zwroty: ilu pracowników firmy należałoby wylosować niezależnie do próby ... , z błędem dopuszczalnym ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ilu pracowników firmy należałoby wylosować niezależnie do próby, aby - przy współczynniku ufności 0,90 - oszacować procent pracowników, którzy trzykrotnie awansowali na wyższe stanowiska w pracy, z błędem dopuszczalnym 2%?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-34 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-35 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-36 . Ponadto dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-37 .

Oczekiwany rząd wielkości szacowanego odsetka wynosi 15%.

Oczekiwany odsetek pracowników, którzy trzykrotnie awansowali na wyższe stanowiska w pracy wynosi 40%. Pojawia się wyraźnie słowo odsetek, a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-38 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy firmy
PRÓBA minimalna-model4-39 wybranych pracowników
minimalna-model4-40
minimalna-model4-41

minimalna-model4-42

minimalna-model4-43 - współczynnik ufności, minimalna-model4-44

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-45 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-46 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-47 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-48 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-49

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-50 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-51 .

minimalna-model4-52

minimalna-model4-53

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-54 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-55 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-56 sumujemy minimalna-model4-57 i minimalna-model4-58 czyli minimalna-model4-59 .

minimalna-model4-60

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-61 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-62

minimalna-model4-63

minimalna-model4-64

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-65 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-66 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować procent pracowników, którzy trzykrotnie awansowali na wyższe stanowiska w pracy z ufnością 0,9, należy wylosować do próby 858 pracowników.

Źródło: Helena Kassyk-Rokicka,Statystyka  - zbiór zadań,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 69