NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

We wstępnej próbie liczącej minimalna-model2-739 noworodków odchylenie standardowe wzrostu było równe minimalna-model2-740 cm. Jak duża musi być próba losowa, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować - z maksymalnym błędem szacunku 1 cm - średni wzrost ogółu noworodków?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak duża musi być próba losowa, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować - z maksymalnym błędem szacunku 1 cm - średni wzrost ogółu noworodków?

Występują tu zwroty: jak duża musi być próba losowa ... , z maksymalnym błędem szacunku.... Odnajdujemy również wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

We wstępnej próbie liczącej minimalna-model2-741 noworodków odchylenie standardowe wzrostu było równe minimalna-model2-742 cm.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej noworodków tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model2-743 . Uzyskujemy również informację, że odchylenie standardowe (nieobciążone - tzw. z daszkiem) wynosi minimalna-model2-744 cm. Nie mamy w tym przypadku wątpliwości co do oznaczenia danych.

Jak duża musi być próba losowa, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować - z maksymalnym błędem szacunku 1 cm - średni wzrost ogółu noworodków?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model2-745 . Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-746 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-747 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model2-748 cm.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA noworodki
PRÓBA minimalna-model2-749 wybranych noworodków
minimalna-model2-750

minimalna-model2-751

minimalna-model2-752 - współczynnik ufności, minimalna-model2-753

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-754 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-755 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-756 ) i znane jest minimalna-model2-757 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję wzoru z minimalna-model2-758 (z daszkiem).

minimalna-model2-759

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-760 konkretnymi liczbami.

minimalna-model2-761

minimalna-model2-762

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-763 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-764 i 9 stopni swobody.

minimalna-model2-765

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-766 :

minimalna-model2-767

minimalna-model2-768

minimalna-model2-769

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-770 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-771 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średni wzrost noworodków z ufnością 0,98 do próby należy wylosować 39 noworodków (albo dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-772 noworodków).

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne,Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 120