NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Firma marketingowa Onlimany zamierza zbadać dochody ludności gminy Pępowo. Na podstawie dziesięcioelementowej próby wstępnej stwierdzono m.in., że odchylenie standardowe dochodu na jednego mieszkańca wynosi 209,4 zł. Oszacować niezbędną wielkość próby dla maksymalnego dopuszczalnego błędu szacunku 10 zł, przy współczynniku ufności 0,95.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacować niezbędną wielkość próby dla maksymalnego dopuszczalnego błędu szacunku 10 zł, przy współczynniku ufności 0,95.

Występują tu zwroty: oszacować niezbędną wielkość próby... , dla maksymalnego dopuszczlnego błędu szacunku.... Odnajdujemy również wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Firma marketingowa Onlimany zamierza zbadać dochody ludności gminy Pępowo.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych, więc je pomijamy.

Na podstawie dziesięcioelementowej próby wstępnej stwierdzono m.in., że odchylenie standardowe dochodu na jednego mieszkańca wynosi 209,4 zł.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej, którą oznaczamy minimalna-model2-708 . Uzyskujemy również informację, że odchylenie standardowe w próbie wstępnej wynosi minimalna-model2-709 zł. Oczywiście użyto oznaczeń parametrów dla próby.

Oszacować niezbędną wielkość próby dla maksymalnego dopuszczalnego błędu szacunku 10 zł, przy współczynniku ufności 0,95.

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model2-710 . Z kolei maksymalny dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model2-711 zł. Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-712 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-713 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA ludność gminy Pępowo
PRÓBA minimalna-model2-714 wybranych mieszkańców gminy
minimalna-model2-715

minimalna-model2-716

minimalna-model2-717 - współczynnik ufności, minimalna-model2-718

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-719 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-720 nie jest znana , zatem wykulczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-721 ) i znane jest minimalna-model2-722 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję bez daszka, oczywiście można wybrać wersję z daszkiem, ale wypadałoby przeliczyć minimalna-model2-723 na minimalna-model2-724 .

minimalna-model2-725

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-726 konkretnymi liczbami.

minimalna-model2-727

minimalna-model2-728

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-729 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-730 i 9 stopni swobody.

minimalna-model2-731

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-732 :

minimalna-model2-733

minimalna-model2-734

minimalna-model2-735

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-736 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-737 .

Interpretacja brzmi następująco: W celu ustalenia dochodów ludności gminy Pępowo z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 2286 mieszkańców (albo dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-738 mieszkańców).