NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Wiadomo, że przeciętny stopień zróżnicowania czasu rozwiązywania pewnego zadania matematycznego wynosi minimalna-model1-502 minut. Ilu studentów należy wylosować do próby, aby ocenić przeciętny czas rozwiązywania tego zadania z wiarygodnością 0,90 i maksymalnym błędem szacunku 2 minuty?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu studentów należy wylosować do próby, aby ocenić przeciętny czas rozwiązywania tego zadania z wiarygodnością 0,90 i maksymalnym błędem szacunku 2 minuty?

Występują tu zwroty: ilu studentów należy wylosować do próby .... , maksymalnym błędem szacunku.... Pojawia się również słowo wiarygodność 0,90 i jest to inaczej współczynnik ufności. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Wiadomo, że przeciętny stopień zróżnicowania czasu rozwiązywania pewnego zadania matematycznego wynosi minimalna-model1-503 minut.

Dowiadujemy się, że zróżnicowanie czasu rozwiązywania pewnego zadania wynosi 5 minut. Mamy podany na tacy symbol minimalna-model1-504 co oznacza, że jest to odchylenie standardowe z populacji.

Ilu studentów należy wylosować do próby, aby ocenić przeciętny czas rozwiązywania tego zadania z wiarygodnością 0,90 i maksymalnym błędem szacunku 2 minuty?

Szukamy liczebności próby (liczba studentów), którą oznaczamy literą minimalna-model1-505 . Podano również wiarygodność oszacowania, zwaną inaczej współczynnikiem ufności, a więc minimalna-model1-506 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-507 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-508 minuty.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci rozwiązujący zadanie
PRÓBA minimalna-model1-509 wybranych studentów
minimalna-model1-510
minimalna-model1-511

minimalna-model1-512

minimalna-model1-513 - współczynnik ufności, minimalna-model1-514

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru cztery modele. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-515 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-516 jest znana minimalna-model1-517 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-518

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-519 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-520

minimalna-model1-521

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-522 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-523 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-524 sumujemy minimalna-model1-525 i minimalna-model1-526 czyli minimalna-model1-527 .

minimalna-model1-528

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-529 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-530

minimalna-model1-531

minimalna-model1-532

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-533 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-534 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ocenić przeciętny czas rozwiązywania pewnego zadania matematycznego, z ufnością 0,9 należy wylosować 17 studentów do próby.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne,Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str.119