NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jak liczną próbę należy wylosować z partii liczącej 2000 sztuk rur stalowych, aby oszacować przeciętną średnicę rur z błędem maksymalnym nieprzekraczającym 1,2 mm, jeżeli z poprzednich ustaleń wynika, że wariancja średnicy rur wynosiła 2,8 mm 2 ? Przyjąć współczynnik ufności na poziomie 0,90.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczną próbę należy wylosować z partii liczącej 2000 sztuk rur stalowych, aby oszacować przeciętną średnicę rur z błędem maksymalnym nieprzekraczającym 1,2 mm, jeżeli z poprzednich ustaleń wynika, że wariancja średnicy rur wynosiła 2,8 mm 2 ?

Występują tu zwroty: jak liczną próbę należy wylosować.... , z błędem maksymalnym .... W kolejnym zdaniu pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jak liczną próbę należy wylosować z partii liczącej 2000 sztuk rur stalowych, aby oszacować przeciętną średnicę rur z błędem maksymalnym nieprzekraczającym 1,2 mm, jeżeli z poprzednich ustaleń wynika, że wariancja średnicy rur wynosiła 2,8 mm 2 ?

Szukamy liczebności próby (ilość wylosowanych rur), którą oznaczamy literą minimalna-model1-438 . Partia wszystkich rur, a więc 2000 sztuk stanowi populację - jej liczebność zapiszemy minimalna-model1-439 , bo to z niej będziemy losować próbę. Z kolei maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-440 mm. Ponadto dowiadujemy się, że wariancja średnicy rur wynosi 2,8 mm 2 . Co ważne, nie ma tu absolutnie żadnej wzmianki, że wariancja dotyczy próby (przeważnie pod hasłem poprzednie ustalenia kryje się parametr dotyczący populacji) . W związku z tym przyjmujemy, że jest to wariancja z populacji i oznaczamy ją odpowiednio minimalna-model1-441 mm 2 .

Przyjąć współczynnik ufności na poziomie 0,90.

Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-442 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-443 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA 2000 rur stalowych
PRÓBA minimalna-model1-444 wybranych rur
minimalna-model1-445
minimalna-model1-446

minimalna-model1-447

minimalna-model1-448 - współczynnik ufności, minimalna-model1-449

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-450 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-451 jest znana minimalna-model1-452 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-453

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-454 konkretnymi liczbami. Pamiętajmy, że mamy już podane minimalna-model1-455 już jako wielkość podniesioną do kwadratu:

minimalna-model1-456

minimalna-model1-457

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-458 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-459 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-460 sumujemy minimalna-model1-461 i minimalna-model1-462 czyli minimalna-model1-463 .

minimalna-model1-464

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-465 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-466

minimalna-model1-467

minimalna-model1-468

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-469 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-470 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować przeciętną średnicę rur z ufnością 0,9, z partii 2000 rur stalowych należy wylosować do próby 6 rur.

Źródło: Helena Kassyk-Rokicka,Statystyka  - zbiór zadań,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 69