NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Rozkład masy noworodków jest rozkładem normalnym o znanym parametrze minimalna-model1-394 minimalna-model1-395 . Ile noworodków należy zważyć w klinice położniczej, aby z maksymalnym błędem szacowania 0,25 kg oszacować przeciętną ich masę na poziomie ufności minimalna-model1-396 ?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile noworodków należy zważyć w klinice położniczej, aby z maksymalnym błędem szacowania 0,25 kg oszacować przeciętną ich masę na poziomie ufności minimalna-model1-397 ?

Występują tu zwroty: ile noworodków należy zważyć... , z maksymalnym błędem szacowania.... Podano również poziom ufności minimalna-model1-398 . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Rozkład masy noworodków jest rozkładem normalnym o znanym parametrze minimalna-model1-399 minimalna-model1-400 .

Dowiadujemy się, że masa noworodków ma rozkład normalny i ta wzmianka zawsze odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy pełnych informacji na temat tego rozkładu, zostało jednak podane odchylenie standardowe dla populacji minimalna-model1-401 kg. Biorąc to wszystko pod uwagę możemy zapisać symbol minimalna-model1-402 oznaczający, że cecha charakteryzuje się rozkładem normalnym o nieznanej średniej minimalna-model1-403 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-404 .

Ile noworodków należy zważyć w klinice położniczej, aby z maksymalnym błędem szacowania 0,25 kg oszacować przeciętną ich masę na poziomie ufności minimalna-model1-405 ?

Szukamy liczebności próby (ilość noworodków), którą oznaczamy literą minimalna-model1-406 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-407 kg. Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-408 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-409 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA noworodki
PRÓBA minimalna-model1-410 wybranych noworodków
minimalna-model1-411 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model1-412 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-413
minimalna-model1-414

minimalna-model1-415

minimalna-model1-416 - współczynnik ufności, minimalna-model1-417

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-418 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-419 jest znana minimalna-model1-420 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-421

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-422 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-423

minimalna-model1-424

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-425 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-426 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-427 sumujemy minimalna-model1-428 i minimalna-model1-429 czyli minimalna-model1-430 .

minimalna-model1-431

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-432 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-433

minimalna-model1-434

minimalna-model1-435

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-436 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-437 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować przeciętną masę noworodków z ufnością 0,99, do próby należy wylosować 170 noworodków.

Źródło: Karol Kukuła,Elementy statystyki w zadaniach,Wydawnictwo Naukowe PWN, str.148