NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ilu należy wylosować robotników w celu ustalenia średniej pracochłonności przy instalacji jednakowych urządzeń elektrycznych, jeżeli wiadomo z poprzedniego badania generalnego, że odchylenie standardowe wynosiło 26 minut i zakłada się błąd szacunku 13 minut oraz poziom ufności 0,95. Zakłada się, że rozkład pracochłonności urządzeń elektrycznych jest rozkładem normalnym.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu należy wylosować robotników w celu ustalenia średniej pracochłonności przy instalacji jednakowych urządzeń elektrycznych, jeżeli wiadomo z poprzedniego badania generalnego, że odchylenie standardowe wynosiło 26 minut i zakłada się błąd szacunku 13 minut oraz poziom ufności 0,95.

Występują tu zwroty: ilu należy wylosować robotników .... , błąd szacunku.... Pojawia się również wyrażenie poziom ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ilu należy wylosować robotników w celu ustalenia średniej pracochłonności przy instalacji jednakowych urządzeń elektrycznych, jeżeli wiadomo z poprzedniego badania generalnego, że odchylenie standardowe wynosiło 26 minut i zakłada się błąd szacunku 13 minut oraz poziom ufności 0,95.

Szukamy liczebności próby (liczba robotników), którą oznaczamy literą minimalna-model1-357 . Uzyskujemy także informację, że odchylenie standardowe pracochłonności robotników wynosi 26 minut. Co ważne, wyraźnie zaznaczono, że odchylenie pochodzi z badania generalnego czyli dotyczy ogółu robotników. W związku z tym przyjmujemy, że jest to odchylenie standardowe z populacji i oznaczamy je odpowiednio minimalna-model1-358 minut.

Z kolei maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-359 minut. Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-360 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-361 .

Zakłada się, że rozkład pracochłonności urządzeń elektrycznych jest rozkładem normalnym.

Rozkład pracochłonności urządzeń elektrycznych jest rozkładem normalnym i ta wzmianka zawsze odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy pełnych informacji na temat tego rozkładu, ale wcześniej zostało podane odchylenie standardowe równe minimalna-model1-362 , a średnia z populacji nie jest znana. Możemy zapisać symbol minimalna-model1-363 , który oznacza,.że cecha charakteryzuje się rozkładem normalnym o nieznanej średniej minimalna-model1-364 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-365 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA robotnicy
PRÓBA minimalna-model1-366 wybranych robotników
minimalna-model1-367 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model1-368 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-369
minimalna-model1-370

minimalna-model1-371

minimalna-model1-372 - współczynnik ufności, minimalna-model1-373

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-374 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-375 jest znana minimalna-model1-376 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-377

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-378 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-379

minimalna-model1-380

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-381 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-382 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-383 sumujemy minimalna-model1-384 i minimalna-model1-385 czyli minimalna-model1-386 .

minimalna-model1-387

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-388 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-389

minimalna-model1-390

minimalna-model1-391

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-392 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-393 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 w celu ustalenia średniej pracochłonności do próby należy wylosować 16 robotników.