NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jak liczna powinna być próba, by dla minimalna-model1-246 z dokładnością do 20 sek. oszacować czas wykonania przez robotnika pewnej operacji technicznej? Wiadomo, że czas wykonania tej operacji ma rozkład minimalna-model1-247 .

a) minimalna-model1-248 b) minimalna-model1-249 b) minimalna-model1-250 d) minimalna-model1-251

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczna powinna być próba, by dla minimalna-model1-252 z dokładnością do 20 sek. oszacować czas wykonania przez robotnika pewnej operacji technicznej?

Występują tu zwroty: jak liczna powinna być próba , z dokładnością do.... Podano również współczynnik ufności minimalna-model1-253 . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jak liczna powinna być próba, by dla minimalna-model1-254 z dokładnością do 20 sek. oszacować czas wykonania przez robotnika pewnej operacji technicznej?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model1-255 . Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-256 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-257 . Z kolei dokładność oszacowania czyli maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-258 sekund.

Wiadomo, że czas wykonania tej operacji ma rozkład minimalna-model1-259 .

Zapis minimalna-model1-260 mówi nam, że czas wykonania przez robotnika pewnej operacji technicznej ma rozkład normalny i ta wzmianka zawsze odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy pełnych informacji na temat tego rozkładu, ale symbol minimalna-model1-261 oznacza,.że cecha charakteryzuje się rozkładem normalnym o nieznanej średniej minimalna-model1-262 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-263 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA robotnicy
PRÓBA minimalna-model1-264 wybranych robotników
minimalna-model1-265 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model1-266 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-267
minimalna-model1-268

minimalna-model1-269

minimalna-model1-270 - współczynnik ufności, minimalna-model1-271

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-272 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-273 jest znana minimalna-model1-274 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-275

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-276 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-277

minimalna-model1-278

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-279 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-280 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-281 sumujemy minimalna-model1-282 i minimalna-model1-283 czyli minimalna-model1-284 .

minimalna-model1-285

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-286 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-287

minimalna-model1-288

minimalna-model1-289

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-290 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-291 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować czas wykonania przez robotnika pewnej operacji technicznej z ufnością 0,93, do próby należy wylosować 14 robotników. Wybieramy zatem odpowiedź A.