NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Rozkład wagi uczniów I klasy jest minimalna-model1-204 . Ilu co najmniej uczniów należy wylosować do próby, aby oszacować przeciętną wagę z maksymalnym błędem 0,5 kg minimalna-model1-205 ?

a) 59 b) 239 c) 195 d) 99 e) inna, jaka?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu co najmniej uczniów należy wylosować do próby, aby oszacować przeciętną wagę z maksymalnym błędem 0,5 kg minimalna-model1-206 ?

Występują tu zwroty: ilu co najmniej uczniów należy wylosować do prób y ... , z maksymalnym błędem. Podano również współczynnik ufności minimalna-model1-207 . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Rozkład wagi uczniów I klasy jest minimalna-model1-208 .

Zapis minimalna-model1-209 mówi nam, że waga uczniów I kasy ma rozkład normalny i ta wzmianka zawsze odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy pełnych informacji na temat tego rozkładu, ale symbol minimalna-model1-210 oznacza,.że cecha charakteryzuje się rozkładem normalnym o nieznanej średniej minimalna-model1-211 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-212 .

Ilu co najmniej uczniów należy wylosować do próby, aby oszacować przeciętną wagę z maksymalnym błędem 0,5 kg minimalna-model1-213 ?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model1-214 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-215 kg. Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-216 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-217 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA uczniowie I klas
PRÓBA minimalna-model1-218 wybranych uczniów
minimalna-model1-219 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model1-220 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-221
minimalna-model1-222

minimalna-model1-223

minimalna-model1-224 - współczynnik ufności, minimalna-model1-225

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-226 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-227 jest znana minimalna-model1-228 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-229

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-230 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-231

minimalna-model1-232

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-233 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-234 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-235 sumujemy minimalna-model1-236 i minimalna-model1-237 czyli minimalna-model1-238 .

minimalna-model1-239

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-240 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-241

minimalna-model1-242

minimalna-model1-243

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-244 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-245 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować przeciętną wagę uczniów z ufnością 0,99 do próby należy wylosować 240 uczniów I klas. Wybieramy zatem odpowiedź B, z kolei różnica między wynikiem a odpowiedzią wynika z tego, że zaokrągliliśmy wartość statystyki odczytanej z tablic. Tak jak już wcześniej wspominałam - zależy to od upierdliwości prowadzącego :).