NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jaka powinna być minimalna liczebność próby losowej gospodarstw domowych dla oszacowania średniego poziomu wydatków na artykuły żywnościowe, jeśli współczynnik ufności wynosi 0,95, a maksymalny błąd szacunku nie powinien przekraczać 20 zł? Wiadomo, że rozkład wydatków żywnościowych jest normalny z wariancją równą 6889 (zł) 2 .

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jaka powinna być minimalna liczebność próby losowej gospodarstw domowych dla oszacowania średniego poziomu wydatków na artykuły żywnościowe, jeśli współczynnik ufności wynosi 0,95, a maksymalny błąd szacunku nie powinien przekraczać 20 zł?

Występują tu zwroty: j aka powinna być minimalna liczebność próby losowej .... , maksymalny błąd szacunku.... Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jaka powinna być minimalna liczebność próby losowej gospodarstw domowych dla oszacowania średniego poziomu wydatków na artykuły żywnościowe, jeśli współczynnik ufności wynosi 0,95, a maksymalny błąd szacunku nie powinien przekraczać 20 zł?

Szukamy liczebności próby (liczba gospodarstw domowych), którą oznaczamy literą minimalna-model1-31 . Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-32 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-33 . Z kolei maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-34 zł.

Uzyskujemy także informację, że odchylenie standardowe pracochłonności robotników wynosi 26 minut. Co ważne, wyraźnie zaznaczono, że odchylenie pochodzi z badania generalnego czyli dotyczy ogółu robotników. W związku z tym przyjmujemy, że jest to odchylenie standardowe z populacji i oznaczamy je odpowiednio minimalna-model1-35 minut.

Wiadomo, że rozkład wydatków żywnościowych jest normalny z wariancją równą 6889 (zł) 2 .

Rozkład wydatków żywnościowych jest rozkładem normalnym i ta wzmianka zawsze odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Dodatkowo podano, że rozkład ten charakteryzuje się wariancją równą minimalna-model1-36 (zł) 2 (oczywiście użyto symbolu dla populacji), a tym samym odchyleniem standardowym równym minimalna-model1-37 zł. Możemy zastosować zapis minimalna-model1-38 , który oznacza,.że cecha charakteryzuje się rozkładem normalnym o nieznanej średniej minimalna-model1-39 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-40 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA gospodarstwa domowe
PRÓBA minimalna-model1-41 wybranych gospodarstw
minimalna-model1-42 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model1-43 i znanym odchyleniu standardowym minimalna-model1-44
minimalna-model1-45

minimalna-model1-46

minimalna-model1-47 - współczynnik ufności, minimalna-model1-48

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-49 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-50 jest znana minimalna-model1-51 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-52

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-53 konkretnymi liczbami. Pamiętajmy, że wartość minimalna-model1-54 już jest podana i nie podnosimy jej ponownie do kwadratu:

minimalna-model1-55

minimalna-model1-56

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-57 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-58 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-59 sumujemy minimalna-model1-60 i minimalna-model1-61 czyli minimalna-model1-62 .

minimalna-model1-63

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-64 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-65

minimalna-model1-66

minimalna-model1-67

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-68 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-69 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 dla oszacowania średniego poziomu wydatków na artykuły żywnościowe, do próby należy wylosować 67 gospodarstw domowych.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne,Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str.120