NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Biuro konstrukcyjne zakładów samochodowych po wyprodukowaniu nowego typu samochodu podjęto próbę ustalenia przeciętnego zużycia paliwa na 100 km. Z poprzednich badań wynika, że zróżnicowanie zużycia paliwa przez tego typu samochody wynosi 0,4 litra. Ustalić, ile stukilometrowych odcinków należałoby przejechać samochodem, aby oszacować średnie zużycie paliwa na 100 km z błędem maksymalnym 0,2 litra. Przyjąć współczynnik ufności 0,95.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ustalić, ile stukilometrowych odcinków należałoby przejechać samochodem, aby oszacować średnie zużycie paliwa na 100 km z błędem maksymalnym 0,2 litra.

Występują tu zwroty: ile stukilometrowych odcinków należałoby przejechać samochodem .... , z błędem maksymalnym ....

W zdaniu: Przyjąć współczynnik ufności 0,95. pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Biuro konstrukcyjne zakładów samochodowych po wyprodukowaniu nowego typu samochodu podjęto próbę ustalenia przeciętnego zużycia paliwa na 100 km.

W tym zdaniu nie ma interesujących nas danych liczbowych, więc je pomijamy.

Z poprzednich badań wynika, że zróżnicowanie zużycia paliwa przez tego typu samochody wynosi 0,4 litra.

Uzyskujemy informację, że zróżnicowanie zużycia paliwa przez samochody wynosi 0,4 litra. Słowo zróżnicowanie zawsze wiążemy z odchyleniem standardowym lub wariancją. Jednostka nie jest podniesiona do kwadratu (litr), więc mamy do czynienia z odchyleniem standardowym a nie wariancją, która zawsze jest podawana w jednostkach podniesionych do kwadratu, co często wydaje się być dziwne. Co ważne, nie zaznaczono wyraźnie, że odchylenie pochodzi z próby czyli dotyczy ogółu. W związku z tym przyjmujemy, że jest to odchylenie standardowe z populacji i oznaczamy je odpowiednio minimalna-model1-0 litra.

Ustalić, ile stukilometrowych odcinków należałoby przejechać samochodem, aby oszacować średnie zużycie paliwa na 100 km z błędem maksymalnym 0,2 litra.

Szukamy liczebności próby (liczba stukilometrowych odcinków do przejechania samochodem), którą oznaczamy literą minimalna-model1-1 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-2 litra.

Przyjąć współczynnik ufności 0,95.

Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-3 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-4 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA stukilometrowe odcinki
PRÓBA minimalna-model1-5 wybranych stukilometrowych odcinków
minimalna-model1-6
minimalna-model1-7

minimalna-model1-8

minimalna-model1-9 - współczynnik ufności, minimalna-model1-10

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-11 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-12 jest znana minimalna-model1-13 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-14

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-15 konkretnymi liczbami:

minimalna-model1-16

minimalna-model1-17

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-18 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-19 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-20 sumujemy minimalna-model1-21 i minimalna-model1-22 czyli minimalna-model1-23 .

minimalna-model1-24

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-25 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-26

minimalna-model1-27

minimalna-model1-28

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-29 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-30 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 dla oszacowania średniego zużycia paliwa na 100 km należy przejechać 16 stukilometrowych odcinków.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania,Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str.206