NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Z populacji liczącej 1000 robotników wylosowano niezależną próbę liczącą 120 osób i ustalono, że wariancja odsetka wykonania normy w tej próbie wynosi 64. Oszacować z prawdopodobieństwem 0,95, odchylenie standardowe odsetka wykonania dziennej normy ogółu pracowników, jeżeli zakłada się, że odsetek ten ma rozkład normalny.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacować z prawdopodobieństwem 0,95, odchylenie standardowe odsetka wykonania dziennej normy ogółu pracowników, jeżeli zakłada się, że odsetek ten ma rozkład normalny.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe odsetka wykonania dziennej normy, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu słowo: prawdopodobieństwo czyli współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Z populacji liczącej 1000 robotników wylosowano niezależną próbę liczącą 120 osób i ustalono, że wariancja odsetka wykonania normy w tej próbie wynosi 64.

Na początku dowiadujemy się, że populacja liczy Estymacja odchylenie 1845 robotników. Później zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości osób spośród wszystkich robotników. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1846 . Dodatkowo podano jeden z podstawowych parametrów dla próby tzn. wariancję Estymacja odchylenie 1847 (oczywiście używamy oznaczenia dla próby). Dysponując wariancją można od razu podać odchylenie standardowe dla próby będące pierwiastkiem kwadratowym z wariancji Estymacja odchylenie 1848 .

Oszacować z prawdopodobieństwem 0,95, odchylenie standardowe odsetka wykonania dziennej normy ogółu pracowników, jeżeli zakłada się, że odsetek ten ma rozkład normalny.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1849 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1850 . W tym zdaniu występuje również założenie normalności rozkładu odsetka wykonania dziennej normy ogółu pracowników i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 1851 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1852 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1853 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA 1000 robotników
PRÓBA 120 wybranych robotników
Estymacja odchylenie 1854 Estymacja odchylenie 1855 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1856 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1857
Estymacja odchylenie 1858

Estymacja odchylenie 1859 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1860

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Oszacować z prawdopodobieństwem 0,95, odchylenie standardowe odsetka wykonania dziennej normy ogółu pracowników, jeżeli zakłada się, że odsetek ten ma rozkład normalny.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1861 z populacji. W powyższym zdaniu znajduje się też słowo odsetek, co kojarzy się ze wskaźnikiem struktury i nieco zaciemnia sytuację, ale wyraźnie określono, że należy oszacować odchylenie standardowe właśnie dla tego odsetka.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1862 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1863 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1864 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1865 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1866

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1867 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1868

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1869 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1870 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1871 sumujemy Estymacja odchylenie 1872 i Estymacja odchylenie 1873 czyli Estymacja odchylenie 1874 .

Estymacja odchylenie 1875

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1876 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1877

Estymacja odchylenie 1878

Estymacja odchylenie 1879

Estymacja odchylenie 1880

Estymacja odchylenie 1881

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1882

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 nieznane odchylenie standardowe odsetka wykonania dziennej normy ogółu pracowników mieści się w przedziale od 7,1 do 9,16.

Statystyka zbiór zadań / Helena Kassyk-Rokicka, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - Wyd. 4 uaktual., ISBN: 83-208-0922-3, str. 85