NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W celu oszacowania dyspersji jednostkowego kosztu produkcji (w zł) pewnego artykułu wytwarzanego przez różne zakłady, wylosowano do próby w niezależny sposób 196 zakładów otrzymując m.in. Estymacja odchylenie 1751 zł, Estymacja odchylenie 1752 zł. Wyznaczyć - przy współczynniku ufności 0,99 - przedział ufności dla odchylenia standardowego kosztów jednostkowych.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Wyznaczyć - przy współczynniku ufności 0,99 - przedział ufności dla odchylenia standardowego kosztów jednostkowych.

Występują tu zwroty: wyznaczyć przedział ufności i współczynnik ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

W celu oszacowania dyspersji jednostkowego kosztu produkcji (w zł) pewnego artykułu wytwarzanego przez różne zakłady, wylosowano do próby w niezależny sposób 196 zakładów otrzymując m.in. Estymacja odchylenie 1753 zł, Estymacja odchylenie 1754 zł.

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości jednostek produkcyjnych spośród wszystkich zakładów. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1755 . Dodatkowo podano podstawowe parametry dla próby na podstawie przeprowadzonych pomiarów: średnią Estymacja odchylenie 1756 oraz odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1757 i nie ma tu wątpliwości co do oznaczeń.

Wyznaczyć - przy współczynniku ufności 0,99 - przedział ufności dla odchylenia standardowego kosztów jednostkowych.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1758 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1759 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA zakłady produkcyjne
PRÓBA 196 wybranych zakładów
Estymacja odchylenie 1760

Estymacja odchylenie 1761 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1762

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Wyznaczyć - przy współczynniku ufności 0,99 - przedział ufności dla odchylenia standardowego kosztów jednostkowych.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1763 z populacji. Poza tym w pierwszym zdaniu W celu oszacowania dyspersji ... , znajduje się słowo dyspersja będące synonimem zróżnicowania, co w zadaniach na estymację przekłada się na szacowanie wariancji lub odchylenia standardowego.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1764 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1765 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1766 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1767 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1768

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1769 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1770

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1771 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1772 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1773 sumujemy Estymacja odchylenie 1774 i Estymacja odchylenie 1775 czyli Estymacja odchylenie 1776 .

Estymacja odchylenie 1777

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1778 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1779

Estymacja odchylenie 1780

Estymacja odchylenie 1781

Estymacja odchylenie 1782

Estymacja odchylenie 1783

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1784

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,99 nieznane odchylenie standardowe jednostkowego kosztu produkcji pewnego artykułu wytwarzanego przez różne zakłady mieści się w przedziale od 6,46 do 8,39 zł.

Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk. - Wyd.1 - Lublin : Wydaw.Uniw.M.Curie-Skłodowskiej, 2000 - 425 s. ; 25 cm. - ISBN 83-227-1608-7, str. 205