NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Na podstawie 64 losowo wybranych wyrobów z bieżącej produkcji otrzymano średnią liczbę usterek równą 3 oraz współczynnik zmienności 57%. Oszacować odchylenie standardowe liczby usterek, przyjmując poziom ufności Estymacja odchylenie 71 , założyć rozkład normalny.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacować odchylenie standardowe liczby usterek, przyjmując poziom ufności Estymacja odchylenie 72 , założyć rozkład normalny.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe liczby usterek, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu wyrażenie: poziom ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Na podstawie 64 losowo wybranych wyrobów z bieżącej produkcji otrzymano średnią liczbę usterek równą 3 oraz współczynnik zmienności 57%.

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości sztuk spośród wszystkich wyrobów. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 73 . Dodatkowo podano podstawowe parametry dla próby na podstawie przeprowadzonych pomiarów: średnią Estymacja odchylenie 74 oraz współczynnik zmienności Estymacja odchylenie 75 (oczywiście używamy oznaczeń dla próby). Odszyfrujmy współczynnik zmienności - jest to zagadnienie ze statystyki opisowej opisane wzorem Estymacja odchylenie 76 . Mając podany współczynnik zmienności i średnią od razu można wyznaczyć odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 77 , które z reguły i tak bywa potrzebne do dalszych obliczeń.

Estymacja odchylenie 78

Estymacja odchylenie 79 (każda liczba podzielona przez 1 nie ulega zmianie)

Estymacja odchylenie 80

Wymnażamy na krzyż:

Estymacja odchylenie 81

Estymacja odchylenie 82

Estymacja odchylenie 83

Oszacować odchylenie standardowe liczby usterek, przyjmując poziom ufności Estymacja odchylenie 84 , założyć rozkład normalny.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 85 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 86 . W tym zdaniu występuje również założenie normalności rozkładu liczby usterek i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 87 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 88 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 89 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA wyroby z bieżącej produkcji
PRÓBA 64 wybrane wyroby
Estymacja odchylenie 90 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 91 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 92
Estymacja odchylenie 93

Estymacja odchylenie 94 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 95

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Oszacować odchylenie standardowe liczby usterek, przyjmując poziom ufności Estymacja odchylenie 96 , założyć rozkład normalny.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 97 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 98 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 99 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 100 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 101 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 102

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 103 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 104

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 105 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 106 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 107 sumujemy Estymacja odchylenie 108 i Estymacja odchylenie 109 czyli Estymacja odchylenie 110 .

Estymacja odchylenie 111

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 112 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 113

Estymacja odchylenie 114

Estymacja odchylenie 115

Estymacja odchylenie 116

Estymacja odchylenie 117

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 118

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 nieznane odchylenie standardowe liczby usterek ogółu wyrobów z bieżącej produkcji mieści się w przedziale od 1,46 do 2,07.

Statystyka elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - Wyd. 6 popr., ISBN: 83-7011-783-X, str. 279